Vad är Projekt Afrika? En ideell förening på KLARA Gymnasium i Karlstad, bestående av skolans rektor, ett antal lärare och elever. Föreningen arbetar för att förändra en stereotyp bild av Afrika genom upplevelser och arbete på plats i Uganda och Rwanda. Vid hemkomst föreläser deltagarna om sina upplevelser på skolor, företag, kyrkor och andra organisationer. Ett av Projekt Afrikas främsta mål är att bidra med positiva bilder av länderna man besöker – att visa att det parallellt med fattigdomen finns en livsglädje och en optimism som står i stor kontrast till allmänhetens fördomar och den mediebild vi ständigt möter, där ländernas mörka historia (folkmordet i Rwanda och inbördeskrigen i Uganda) gör att människor inte ens tänker tanken på att besöka länderna. Det få vet är att både Uganda och Rwanda är två säkra resmål (nästan obefintlig våldsbrottslighet mot besökare) med möjligheter att uppleva saker man inte kan drömma om på andra platser i världen. Att vandra ut i djungeln och vara två meter från en bergsgorilla eller att åka forsränning i Nilen är bara två exempel på unika upplevelser i dessa länder. Läs mer om vad du kan göra i länderna under fliken ”Turism”. Hur finansieras projektet? Projektet finansieras på olika sätt, dels genom olika aktiviteter där medlemmarna drar in pengar till projektet, dels genom sponsring/bidrag. Den sistnämnda delen är oerhört viktig för projektet. I dagsläget står KLARA Gymnasium som största biståndsgivare. Vi är tacksamma för alla former av bidrag, små som stora. Vad går pengarna till? · Omkostnader för deltagarnas aktiviteter och resor till Uganda och Rwanda · Skolavgifter till ugandiska skolungdomar. · Kläder och hygienartiklar till utsatta människor på Ugandas landsbygd. · Hyra av lokaler för vår systerorganisation My Afrika Volunteers – som avgiftsfritt hjälper hundratals ugandiska skolungdomar varje år med läxhjälp, sjuktransporter och hygienlära. · Datorer och internetuppkoppling till My Afrika Volunteers, som erbjuder gratis datautbildning för ugandiska skolungdomar. Har du fler frågor? Kontakta Andreas Johansson på tel. 0739 – 32 28 96, eller via mejl info@projektafrika.com Vad innebär projektet rent konkret? Det centrala i projektet är resan till Uganda och Rwanda som genomförs vartannat år. Men även efterarbetet är oerhört viktigt. Nästa resa planeras till December-Jan 2017-18, då 13 elever och 4 personal från KLARA Gymnasium i Karlstad åker. Projektets praktiska mål Målet är att genomföra en studieresa med elever och lärare till Uganda och Rwanda. Prioriterade mål är att arbeta med vår syskonorganisation My Afrika Volunteers och stödja och bidra till deras utveckling, genomföra biståndsaktiviteter, göra ambassadbesök, bedriva kulturella studier på plats samt besöka minnesplatser från det rwandiska folkmordet. Ett annat mål är att genomföra samt uppleva möjligheterna till turismaktiviteter i länderna, förstå vikten av turism för ländernas ekonomiska utveckling, samt vid hemkomsten till Sverige sprida medvetenhet om olika möjligheter att själv göra skillnad – genom volontärarbete, bistånd eller turism. Varje deltagare i projektet binder sig till att efter hemkomst genomföra minst två föreläsningar/presentationer om hur man som individ/grupp/företag kan bidra till utvecklingen i Uganda och Rwanda. Denna föreläsning ska grunda sig på de erfarenheter eleverna har tillgodogjort sig under projektets och resans genomförande. En mycket viktig del är att förmedla positiva erfarenheter från de båda länderna, med syfte att förändra människors ofta negativa, stereotypa uppfattning av afrikanska länder. Ett sista mål är att bidra med finansiellt stöd till ungdomar i Uganda och Rwanda. Dels genom terminsavgifter, men också med modern pedagogisk utrustning och IT-lösningar. Projektets syfte är att varje elev som deltar i projektet: · kan göra medvetna ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter, · respekterar andra människors egenvärde och integritet, · tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling samt medverkar till att hjälpa människor, · kan samspela i möten med andra människor utifrån respekt för skillnader i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia, · kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen. Syftet med projektet är även att: · medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen, · i arbetet med eleverna verka för solidaritet med eftersatta grupper både i och utanför vårt land.